Aktuality

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na slávnostné otvorenie výstavy súťažných návrhov
verejnej anonymnej kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže „PARKOVACIE DOMY V MARTINE“,
ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2022 (streda) o 14:00 hodine za účasti primátora mesta Martin Jána Danka
v priestoroch novej časti TulipCenter Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin.

Výstava potrvá do 09.07.2022

TURIEC,a.s.

Informácia pre užívateľov už pridelených vyhradených parkovacích miest (VPM) o predĺžení platnosti parkovacej karty

Platnosť elektronickej parkovacej karty pre už pridelené VPM je od 1.5.2021 do 30.4.2022.
Z uvedeného dôvodu je potrebné podať elektronickú žiadosť prostredníctvom tlačidla „PREDĹŽENIE PLATNOSTI“ do 30.5.2022 na stránke datamesta.martin.sk po prihlásení v MOJEJ ZÓNE.
O stave žiadosti vás budeme informovať e-mailom.Informácia pre užívateľov vyhradených parkovacích miest pri bytových domoch

Všetky zaevidované žiadosti o predĺženie platnosti elektronickej parkovacej karty ako aj žiadosti o už pridelené vyhradené parkovacie miesta budú schválené v priebehu mesiaca máj 2022, po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.4 k VZN č.103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin.

Autobusová stanica v Martine

Spoločnosť Turiec a. s. po poverení vedením mesta Martin pripravuje na koniec apríla 2022 vyhlásenie kombinovanej architektonicko - urbanistickej súťaže návrhov na projekt pre autobusovú stanicu. Autobusová stanica mesta je od júna roku 2020 v prenájme spoločnosti Turiec a.s. Technický stav stanice je diskutovanou témou a je nesporné, že je potrebné ho riešiť. Už v novembri roku 2020 bola na podnet Turiec a.s. vypracovaná projektová dokumentácia, nakoľko pôvodná z roku 1973 už nebola k dispozícii, ako aj statický posudok, ktorý vyhodnotil stav prvkov stanice a uvádzal, že v aktuálnom stave stanicu nie je možné dlhodobo bezpečne prevádzkovať. Taktiež neodporučil umiestňovať nové konštrukčné prvky na pôvodné prístrešky. Odhadová čiastka na rekonštrukciu a sanáciu objektu stanice je cca 280.000eur, pričom pokiaľ by išlo o vybudovanie nového objektu v redizajne, cena prekročila 1.000.000 eur (uvádzané informácie reflektujú ceny materiálov z roku 2020). Odhliadnuc od najdôležitejšieho aspektu objektu stanice, ktorým je jej bezpečnosť a prevádzkyschopnosť, je tu aj otázka estetickej hodnoty a reprezentačnej funkcie. Úvodné rokovanie poroty, ktorého cieľom je stanovenie parametrov - odsúhlasenie podmienok súťaže návrhov stanice. O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.Informácia o výsledkoch súťaže návrhov Parkovacie domy v Martine

Dňa 08.februára 2022 na svojom hodnotiacom zasadaní porota ( v zložení predseda poroty Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. arch. Martin Pavelek, Ing. arch. Michal Bálek, Mgr. art. Róbert Dúbravec, Ing. Miroslav Lepeta) rozhodla o víťaznom návrhu projektu parkovacích domov určených pre mestské časti Košúty II a Záturčie. Po splnení všetkých súťažných podmienok (detailne uvádzaných na https://www.parkovanie-martin.sk/vo/2021/01/SUTAZNE-POD-PARKOV-DOMY-V-MARTINE.pdf ) zhodne prvú priečku obsadili spoločnosti KRALIK.Partners a vranka architekti s.r.o. so svojimi návrhmi.

Spoločnosť Turiec a.s. pozve víťazov na rokovania o Zmluve o diele v zmysle súťažných podmienok. Všetky návrhy, ktoré boli zapojené do súťaže, budú verejnosti predstavené formou výstavy. O podrobnostiach budeme čoskoro bližšie informovať.Predstavenie návrhu zmeny organizácie dopravy a anketa - Košúty II a Záturčie

V polovici januára predstavil Turiec a.s. občanom vybraných lokalít v Košútoch II a Záturčí zmenu organizácie dopravy na dotknutých uliciach. 216 domácností v Záturčí a 174 v Košútoch bolo oslovených formou ankety, čím bol poskytnutý priestor na oboznámenie sa s detailmi návrhov, ako aj vyjadrenie pripomienok a podnetov.

Návratnosť dotazníkov bola na úrovni necelých 11% v Záturčí a necelých 41% v Košútoch. Získané dáta potvrdili, že problematika parkovania jednoznačne najviac rezonuje medzi obyvateľmi s trvalým pobytom. Viac ako polovica respondentov je už registrovaná na portáli datamesta.martin.sk. Aktuálne na jednu domácnosť v dvoch zvolených lokalitách pripadá 1,5 vozidla.

Martinčania uviedli viacero podnetov a návrhov v oblasti parkovania, medzi ktorými jednoznačne dominovala požiadavka na vylúčenie nadrozmerných a firemných áut z parkovania v rezidenčných uliciach. Zarezonovala požiadavka na rozširovanie kapacít parkovania aj prostredníctvom parkovacích domov.

Nakoľko počet vozidiel v Martine každoročne stúpa (aktuálne číslo vozidiel v Martine presiahlo 38 000), existujúce parkovacie kapacity už nie sú postačujúce, pričom situácia sa zhoršuje. Je potrebné hľadať alternatívy, ktoré by vyhovovali aktuálne platnej norme a súčasne zabezpečovali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.Zobraziť anketu tu >

Medzi priority Košút v tomto roku patrí aj parkovací dom

Aktivity v mestskej časti Košúty za rok 2021 treba rozdeliť na tie, ktoré si vyžiadali obyvatelia, ďalej na nevyhnutné a potrebné rekonštrukcie a na vlastné aktivity poslancov s obyvateľmi.
V prvej skupine sú akcie, ktoré mali priniesť bezpečnosť dopravy a chodcov. Po dlhom čase sa podarilo zrealizovať vodorovné bezpečnostné prvky, napríklad priechody a zákazy státia, najmä na miestach, ktoré sú rizikové.

Zobraziť celý článok tu >

Parkovanie - situácia v CMZ

Problematiku regulácie parkovania mesto Martin začalo systémovo riešiť už v roku 2005. Ako lokalita, kde mal celý proces začať, bola zvolená CMZ (centrálna mestská zóna).
Štúrovo námestie, nazývané „Štúrova štvrť“, je lokalitne neoddeliteľnou súčasťou CMZ. S pribúdajúcim počtom áut v celom meste sa prirodzene aj v tejto lokalite zvýšil počet parkujúcich vozidiel. Nie je výnimkou, že jedna rodina disponuje dvoma autami, a dokonca niektoré aj viacerými. V tejto oblasti sídlia obchodné prevádzky vyžadujúce zásobovanie. V susedstve sa totiž nachádza II. etapa pešej zónyod roku 2003, kedy bola dokončená výstavba.Taktiež je potrebné zabezpečiť prístup vozidiel vyvažujúcích odpad, zásahových vozidiel záchranných zložiek. A nemenej dôležité je, že táto oblasť je v značnej miere využívaná chodcami. Okrem týchto skutočností je potrebné brať do úvahy pri riešení organizácie dopravy, že ide predovšetkým o obytnú zónu. Parkovanie je tu upravené zvislým dopravným značením formou parkovania v obytnej zóne. Táto organizácia dopravy nie je rešpektovaná aj napriek možnosti parkovania pred vjazdom do podchodu, motoristi volia prejazd popod bytový blok a parkujú v rozpore s platnými predpismi a normami.

Spomenutý podchod popod bytový dom Štúrovo námestie 112/ 17 – 19 je v osobnom vlastníctve SVB (spoločenstva vlastníkov bytov), ktorého spoluvlastníkom je aj mesto Martin. Obyvatelia namietajú proti nadmernému používaniu podchodu veľkým množstvom vozidiel, čo už v minulosti viedlo k poškodeniu teplovodu, ktorého oprava bola vyčíslené na sumu 5000 € a bola uhradená z fondu opráv SVB. Treba však dodať, že pozemok pod asfaltovou cestou je vo vlastníctve SVB a teleso cesty (asfalt) je vlastníctvom mesta Martin.

Riešením vzniknutej situácie je regulovanie vjazdu a výjazdu, a to montážou zábrany umožňujúcej prejazd výhradne obyvateľom zaregistrovaným na portáli datamesta.martin.sk, ktorí si zakúpili rezidentskú parkovaciu kartu pre túto lokalitu, prípadne majú v prenájme vyhradené parkovacie miesto v tejto oblasti.

Organizovanie statickej dopravy

Spoločnosť Turiec a.s. rieši organizovanie statickej dopravy a reaguje na podnety od občanov, pričom prihliada na súlad s najnovšími právnymi normami a požiadavkami občanov.

Takto bola vyriešené aj podanie v prípade pána Luhneho, ktorý žiadal o vyhradené miesto pre ŤZP v mieste jeho bydliska na Hurbanovej ulici. V zmysle platného VZN nie je možné prideľovať ŤZP miesta viazané individuálne na EČV, tejto žiadosti nebolo možné takto vyhovieť.

Situácia bola vyriešené pridelením vyhradeného parkovacieho miesta, pričom pán Luhne ako držiteľ preukazu ŤZP a EPP má nárok na 50% zľavu z ceny. VPM bolo pánovi Luhnemu v mieste jeho bydliska pridelené napriek faktu, že bol dosiahnutý stav prenájmu 50% z celkového počtu parkovacích miest.

Listy pre užívateľov VPM

Oddnes do 10. januára 2022 budeme kontaktovať užívateľov vyhradených parkovacích miest prostredníctvom doručovateľov s informáciou o užívaní a platbe za VPM.

Doručovanie bude prebiehať 7 dní v týždni, denne do 19tej hodiny.
Užívatelia, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom portálu datamesta.martin.sk , túto informáciu v tlačenej forme nedostanú.

Listy budú k nahliadnutiu v sekcii Dokumenty.

Ľudia nechcú obetovať zeleň

Update o situácii v parkovaní. Monitoring vozidiel bude pokračovať do jari budúceho roka.

Článok z MY TURIEC Ľudia nechcú obetovať zeleň tu v PDF >

Vyhlásená súťaž na projekty parkovacích domov v Martine

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila dňa 15.11.2021 súťaž projektov parkovacích domov určených pre mestské časti Záturčie a Košúty II. Cieľom projektov je naplnenie vízie územného plánu mesta, ktorý počíta s riešením parkovania motorových vozidiel v mestských častiach s hustou zástavbou.

Pasportizácia parkovacích miest v Martine

Parkovanie v Martine je téma, ktorá vzbudila vášne. Súčasný stav parkovacích miest je kritický, a po pasportizácií parkovacích miest a vyznačení parkovísk podľa platnej normy sa situácia ešte podstatne zhorší. Jedno parkovacie miesto bude široké 2,5 metra, pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bude jeho šírka 3 metre. Vyriešiť by to malo správne nastavenie parkovacej politiky.

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila 15.11.2021 súťaž (overenú SKA)

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila 15.11.2021 súťaž (overenú SKA), projektov parkovacích domov pre mestské časti Záturčie a Košúty II, pričom návrhy by mali vychádzať zo spoločného stavebno - konštrukčného princípu. Cieľom projektov je naplnenie vízie územného plánu mesta, ktorý počíta s riešením parkovania motorových vozidiel v mestských častiach s hustou zástavbou pri čo najväčšom možnom zachovaní zelených plôch. Na základe monitoringu vozidiel v dotknutých mestských častiach bola identifikovaná potreba 400 dodatočných parkovacích miest v Záturčí a 300 nových miest v časti Košúty II. Návrhy bude posudzovať päť členná porota, ktorá ocení tri najlepšie projekty. Termín odovzdania projektov je 27.01.2022 s vyhodnotením súťaže naplánovaným na polovicu februára 2022, pričom výsledky budú zverejnené do 21 dní. Všetky podrobnosti o súťaži sú uvedené tu: https://www.parkovanie-martin.sk/verejne-obstaravanie.php