Autobusová stanica

Autobusová stanica sa nachádza v centre mesta Martin, oproti železničnej stanici Martin. Autobusová stanica je dostupná takmer zo všetkých liniek MHD Martin - zastávka Hlavná pošta, resp. Hotel TURIEC. Autobusová stanica má 17 stanovíšť.

Stanovištia pre nástup cestujúcich


ASM časová os

• 29.04.2020 Rozhodnutie primátora o spoplatnení autobusovej stanice Martin č. 1/2020
• 30.06.2020 Nájomná zmluva č. 4/2020/Vs s Mestom Martin - prenájom ASM
• 01.07.2020 Zmluva o poskytnutí služieb na ASM č. 005/TPO/P/2020 s Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. + Cenník za poskytnuté služby + Dopravno-prevádzkový poriadok ASM
• 01.07.2020 Zmluva o zabezpečení informačného systému na ASM č. AS/001/2020 s Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. - výves a aktualizáciu cestovných poriadkov
• 19.-20.10.2020 súčasný a navrhovaný stav - Ing. arch. Tartaľová, Tartaľ ARCHHOLIKS, s.r.o. - Architektonicko-stavebná ASM REDIZAJN
• 16.11.2020 statický posudok - Ing. Michal Dvorský, Tur. Teplice + obrazová príloha
• nov.2020 vypracovaná projektová dokumentácia, nakoľko pôvodný dokument nebol k dispozícii
• 18.12.2020 statický posudok po sondách - Ing. Michal Dvorský, Tur. Teplice + obrazová príloha
• 01.2021 Štúdia redizajnu existujúcich oceľových prestrešení ASM - Ing. arch. Michal Tartaľ, ARCHHOLIKS, s.r.o.
• 09.03.2021 prezentácia NÁVRH
• apríl 2022 kroky k vyhláseniu Verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov "AUTOBUSOVÁ STANICA MARTIN"Dokumenty

Nájomná zmluva č. 4/2020/Vs >
Dodatok č. 1 NZ 42020Vs >
Rozhodnutie č. 1 2020 z dňa 29.04.2020 >
Cenník za poskyt. služby >
Posudok prístrešky AS Martin 2 >
Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice Martin >
Zm. o zabez.informačného systému SAD ZA >
Zmluva o posk.služieb na ASM s SAD ZA >
AUTOBUSOVÁ STANICA, MARTIN >