Informácie

Oznam pre žiadateľov o nové vyhradené parkovacie miesto

APLIKÁCIA

Martinská parkovacia spoločnosť, a.s. si dovoľuje informovať, že vyznačovanie vyhradených parkovacích miest na parkoviskách v mestských častiach prebiehať podľa nasledovného časového harmonogramu:
MČ Sever, Košúty, Priekopa
2.5. - 31.5.
MČ Záturčie, Podháj, Ľadoveň
3.6. - 28.6.

NOVÉ MOŽNOSTI PLATBY ZA PARKOVANIE V CENTRE MESTA MARTIN

APLIKÁCIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že od dnešného dňa je možné si zakúpiť časový parkovací lístok bez registrácie aj prostredníctvom aplikácie
DATAMESTA link https://datamesta.martin.sk/#/parkovanie v Martinskom parkovacom systéme.
Uvedený link je možné uložiť ako aplikáciu na plochu do mobilného telefónu. Veríme, že Vám predmetná služba uľahčí platbu za parkovanie.

SMS Parkovanie

Ďalej Vás informujeme o novej úprave zakúpenia si parkovacieho lístka prostredníctvom SMS parkovania, zaslaním na číslo 2200 aj na viac hodín a to na 2 až 9 h..

ZÓNA 1 (okolie UNM) – spoplatnenie NONSTOP v pracovných dňoch – 1€/hodina v tvare SMS:
MT medzera A1 medzera Evidenčné číslo vozidla (napr. MT123AB) medzera h (hodnota sa uvedie pri parkovaní 2-9 hodín)

ZÓNA 2,3,4,6, PU - spoplatnenie od 8:00 hod. do 19:00 hod. v pracovných dňoch - 1€/hodina v tvare SMS:
MT medzera Evidenčné číslo vozidla (napr. MT123AB) medzera h (hodnota sa uvedie pri parkovaní 2-9 hodín)

Informácia k doručeným podnetom na vyznačenie parkovacích miest na chodníkoch

Zástupcovia spoločnosti Turiec,a.s spolu so zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu v Martine (ODI Martin) vykonali v dňoch od 18.09.do 22.09.2023 dodatočnú obhliadku chodníkov v častiach, kde sme zaevidovali podnety verejnosti na vyznačenie parkovacích miest.

Nižšie uvádzame informáciu k výsledku obhliadok:

1. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. Sládkovičova
- nie je možné vyznačiť parkovacie miesta na chodníku z dôvodu nedodržania šírkových pomerov a zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

2. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. Kollárova, časť od križovatky s ul. Na Bystričku po začiatok parkovacej zóny č.1
- nie je možné vyznačiť parkovacie miesta na chodníku z dôvodu nedodržania šírkových pomerov a zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

3. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest - ul. Námestie protifašistických bojovníkov 1,3,5 a 2,4,6
- odsúhlasené vyznačenie parkovacích miest na chodníku v režime "Rezidenti medzi 17,00 - 07.00 hod.", ostatné hodiny pre verejnosť. Vyznačenie parkovacích miest bude realizované po kompletizácii výkresu dopravného značenia a jeho schválení zo strany dopravného inšpektorátu.

4. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. Robotnícka "od železničného priecestia po križovatku s ul. Kráčiny
- odsúhlasené vyznačenie parkovacích miest na chodníku. PAM budú vyznačené po ukončení rekonštrukcie chodníka.

5. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. Červenej Armády v časti od Nadjazdu „ Slimák“ po križovatku s ul. A.Pietra
- odsúhlasené vyznačenie parkovacích miest priamo na komunikácii, ktorá má v týchto úsekoch dostatočné šírkové parametre, t.z. presmerovanie parkovania z chodníka na komunikáciu a vyznačenie pozdĺžnych parkovacích miest. Vyznačenie parkovacích miest bude realizované po kompletizácii výkresu dopravného značenia a jeho schválení zo strany dopravného inšpektorátu.

6. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. J.Š.Šikuru
- odsúhlasené vyznačenie parkovacích miest na komunikácii. Zmena môže byť zrealizovaná až po zjednosmernení komunikácie, a to v časti od križovatky s ul. B.Bullu až po koniec komunikácie J.Š.Šikuru pri bytovom dome J.Š.Šikuru 1. Vyznačenie parkovacích miest bude realizované po kompletizácii výkresu dopravného značenia a jeho schválení zo strany dopravného inšpektorátu.

7. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na chodníku - ul. Školská
- odsúhlasené vyznačenie parkovacích miest na komunikácii, t.z. presmerovanie parkovania z chodníka na komunikáciu a vyznačenie pozdĺžnych parkovacích miest. Vyznačenie parkovacích miest bude realizované po kompletizácii výkresu dopravného značenia a jeho schválení zo strany dopravného inšpektorátu.

Turiec, a.s. opätovne upozorňuje všetkých občanov, že na základe novely cestného zákona schváleného NRSR, dochádza od 1.10.2023 k zániku možnosti parkovať motorové vozidlo na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 m. Parkovať na chodníku bude od 01.10.2023 možné len na mieste určenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Oznam pre žiadateľov o nové vyhradené parkovacie miesto

Spoločnosť Turiec, a.s. si dovoľuje informovať, že vzhľadom k veľkému počtu prijatých žiadostí o vyhradené parkovacie miesto (ďalej len “VPM“) bude vyznačovanie VPM na parkoviskách v mestských častiach prebiehať podľa nasledovného časového harmonogramu:

MČ Ľadoveň
14.8. - 18.8. Obhliadka, určenie miesta VPM
21.8. - 31.8. Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia

MČ Podháj, MČ Stred
4.9. - 8.9. Obhliadka, určenie miesta VPM
11.9. - 22.9. Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia

MČ Záturčie
28.8. - 31.8. Obhliadka, určenie miesta VPM
4.9. - 15.9. Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia

MČ Priekopa
18.9. - 22.9. Obhliadka, určenie miesta VPM
25.9. - 6.10.- Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia

MČ Košúty, MČ Sever
9.10. - 13.10. Obhliadka, určenie miesta VPM
16.10. - 27.10. Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia

Vzhľadom k tomu, že samotné vyznačovanie VPM závisí aj od priaznivého počasia, môže byť vyššie uvedený harmonogram priebežne upravovaný, pričom o zmene termínu bude TURIEC, a.s. včas informovať. Žiadatelia, ktorí podali žiadosť o VPM v termíne do 31. 7. 2023, budú v zmysle vyššie uvedeného časového harmonogramu telefonicky priebežne kontaktovaní a informovaní o spôsobe a mieste vyznačenia vyhradeného parkovacieho miesta. Žiadatelia, ktorí podali(jú) žiadosť o VPM po 1.8.2023, budú z kapacitných dôvodov vybavení najskôr v mesiaci November, resp. v prípade nepriazne počasia až začiatkom roka 2024. Žiadosti budú spracované v poradí, v akom boli prijaté.

Spoločnosť Turiec a.s. sa týmto ospravedlňuje za dlhšie čakacie lehoty. Tento stav je spôsobený neustále rastúcim počtom žiadateľov o VPM, pričom žiadosti, ktoré sa kumulujú v zimných mesiacoch, je možné z objektívnych dôvodov vybavovať najskôr až na začiatku stavebnej sezóny (marec, apríl). Spoločnosť bude prijímať opatrenia nevyhnutné na skrátenie čakacích lehôt.

Informácia pre žiadateľov o nové VPM v Zóne „P-Rezidenti“

Spoločnosť Turiec, a.s. si dovoľuje informovať, že vzhľadom k veľkému počtu prijatých žiadostí o vyhradené parkovacie miesto (ďalej len “VPM“) bude vyznačovanie VPM na parkoviskách v mestských častiach prebiehať podľa nasledovného časového harmonogramu:

Informácia pre žiadateľov o nové VPM v Zóne „P-Rezidenti“

„Žiadosti o nové vyhradené parkovacie miesto (ďalej VPM) v rezidentských zónach prijaté po 1.5.2023 nebudú schvaľované. Žiadosti o nové VPM v rezidentských zónach budú evidované v poradovníku žiadostí o nové VPM a odsúhlasené v prípade odhlásenia niektorého z už vyznačených VPM.“

Prerušená distribúcia el. energie v budove DO MILLENIUM

Oznamujeme Vám, že dňa 05.04.2023 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod., bude prerušená distribúcia el. energie v budove DO MILLENIUM a vo svetelných stĺpoch na Divadelnom námestí.
Zobraziť PDF >

Parkovacia zóna, Parkovanie - rezidenti

Na ulici A. Medňanského , Námestie protifašistických bojovníkov , Kollárova , Novákova , Moyzesova , A.Sokolíka, P.Mudroňa a Priehradka bolo umiestnené dopravné značenie „Parkovacia zóna, Parkovanie - rezidenti“, na základe ktorého môžu vyznačené parkovacie miesta využívať iba rezidenti, tzn. obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne. V prípade záujmu o vydanie elektronickej rezidentskej predplatnej parkovacej karty (RPPK) je potrebná registrácia osoby cez portál www.datamesta.martin.sk a po schválenej registrácii zaslanie elektronickej žiadosti o vydanie RPPK.

POZVÁNKA

V dňoch 15.06.2022 až 13.07.2022 prebehla výstava súťažných návrhov zapojených do verejnej anonymnej kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže „PARKOVACIE DOMY V MARTINE“.
Okrem víťazných návrhov boli verejnosti predstavené všetky návrhy zapojené do súťaže.Výstava sa uskutočnila v priestoroch TulipCenter Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin
TURIEC,a.s.

Autobusová stanica v Martine Autobusová stanica v Martine


Informácia pre užívateľov už pridelených vyhradených parkovacích miest (VPM) o predĺžení platnosti parkovacej karty

Platnosť elektronickej parkovacej karty pre už pridelené VPM je od 1.5.2021 do 30.4.2022.
Z uvedeného dôvodu je potrebné podať elektronickú žiadosť prostredníctvom tlačidla „PREDĹŽENIE PLATNOSTI“ do 30.5.2022 na stránke datamesta.martin.sk po prihlásení v MOJEJ ZÓNE.
O stave žiadosti vás budeme informovať e-mailom.Informácia pre užívateľov vyhradených parkovacích miest pri bytových domoch

Všetky zaevidované žiadosti o predĺženie platnosti elektronickej parkovacej karty ako aj žiadosti o už pridelené vyhradené parkovacie miesta budú schválené v priebehu mesiaca máj 2022, po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.4 k VZN č.103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin.

Autobusová stanica v Martine

Spoločnosť Turiec a. s. po poverení vedením mesta Martin pripravuje na koniec apríla 2022 vyhlásenie kombinovanej architektonicko - urbanistickej súťaže návrhov na projekt pre autobusovú stanicu. Autobusová stanica mesta je od júna roku 2020 v prenájme spoločnosti Turiec a.s. Technický stav stanice je diskutovanou témou a je nesporné, že je potrebné ho riešiť. Už v novembri roku 2020 bola na podnet Turiec a.s. vypracovaná projektová dokumentácia, nakoľko pôvodná z roku 1973 už nebola k dispozícii, ako aj statický posudok, ktorý vyhodnotil stav prvkov stanice a uvádzal, že v aktuálnom stave stanicu nie je možné dlhodobo bezpečne prevádzkovať. Taktiež neodporučil umiestňovať nové konštrukčné prvky na pôvodné prístrešky. Odhadová čiastka na rekonštrukciu a sanáciu objektu stanice je cca 280.000eur, pričom pokiaľ by išlo o vybudovanie nového objektu v redizajne, cena prekročila 1.000.000 eur (uvádzané informácie reflektujú ceny materiálov z roku 2020). Odhliadnuc od najdôležitejšieho aspektu objektu stanice, ktorým je jej bezpečnosť a prevádzkyschopnosť, je tu aj otázka estetickej hodnoty a reprezentačnej funkcie. Úvodné rokovanie poroty, ktorého cieľom je stanovenie parametrov - odsúhlasenie podmienok súťaže návrhov stanice. O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.

Autobusová stanica v Martine Autobusová stanica v Martine


Informácia o výsledkoch súťaže návrhov Parkovacie domy v Martine

Dňa 08.februára 2022 na svojom hodnotiacom zasadaní porota ( v zložení predseda poroty Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. arch. Martin Pavelek, Ing. arch. Michal Bálek, Mgr. art. Róbert Dúbravec, Ing. Miroslav Lepeta) rozhodla o víťaznom návrhu projektu parkovacích domov určených pre mestské časti Košúty II a Záturčie. Po splnení všetkých súťažných podmienok (detailne uvádzaných na https://www.parkovanie-martin.sk/vo/2021/01/SUTAZNE-POD-PARKOV-DOMY-V-MARTINE.pdf ) zhodne prvú priečku obsadili spoločnosti KRALIK.Partners a vranka architekti s.r.o. so svojimi návrhmi.

Spoločnosť Turiec a.s. pozve víťazov na rokovania o Zmluve o diele v zmysle súťažných podmienok. Všetky návrhy, ktoré boli zapojené do súťaže, budú verejnosti predstavené formou výstavy. O podrobnostiach budeme čoskoro bližšie informovať.

Súťažný návrh E - vranka architekti s.r.o.

SÚŤAŽ - PARKOVACIE DOMY V MARTINE | E-A1 >
SÚŤAŽ - PARKOVACIE DOMY V MARTINE | E-A2 >
SÚŤAŽ - PARKOVACIE DOMY V MARTINE | E-A3 >
SÚŤAŽ - PARKOVACIE DOMY V MARTINE | E-A4 >
SÚŤAŽ - PARKOVACIE DOMY V MARTINE | E-Text >

Súťažný návrh I - KRALIK.Partners.s.r.o.

SÚŤAŽ – PARKOVACIE DOMY V MARTINE KOŠÚTY II >
SÚŤAŽ – PARKOVACIE DOMY V MARTINE ZÁTURČIE >

Predstavenie návrhu zmeny organizácie dopravy a anketa - Košúty II a Záturčie

V polovici januára predstavil Turiec a.s. občanom vybraných lokalít v Košútoch II a Záturčí zmenu organizácie dopravy na dotknutých uliciach. 216 domácností v Záturčí a 174 v Košútoch bolo oslovených formou ankety, čím bol poskytnutý priestor na oboznámenie sa s detailmi návrhov, ako aj vyjadrenie pripomienok a podnetov.

Návratnosť dotazníkov bola na úrovni necelých 11% v Záturčí a necelých 41% v Košútoch. Získané dáta potvrdili, že problematika parkovania jednoznačne najviac rezonuje medzi obyvateľmi s trvalým pobytom. Viac ako polovica respondentov je už registrovaná na portáli datamesta.martin.sk. Aktuálne na jednu domácnosť v dvoch zvolených lokalitách pripadá 1,5 vozidla.

Martinčania uviedli viacero podnetov a návrhov v oblasti parkovania, medzi ktorými jednoznačne dominovala požiadavka na vylúčenie nadrozmerných a firemných áut z parkovania v rezidenčných uliciach. Zarezonovala požiadavka na rozširovanie kapacít parkovania aj prostredníctvom parkovacích domov.

Nakoľko počet vozidiel v Martine každoročne stúpa (aktuálne číslo vozidiel v Martine presiahlo 38 000), existujúce parkovacie kapacity už nie sú postačujúce, pričom situácia sa zhoršuje. Je potrebné hľadať alternatívy, ktoré by vyhovovali aktuálne platnej norme a súčasne zabezpečovali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Predstavenie návrhu zmeny organizácie dopravy a anketa - Košúty II a Záturčie


Zobraziť anketu tu >

Medzi priority Košút v tomto roku patrí aj parkovací dom

Aktivity v mestskej časti Košúty za rok 2021 treba rozdeliť na tie, ktoré si vyžiadali obyvatelia, ďalej na nevyhnutné a potrebné rekonštrukcie a na vlastné aktivity poslancov s obyvateľmi.
V prvej skupine sú akcie, ktoré mali priniesť bezpečnosť dopravy a chodcov. Po dlhom čase sa podarilo zrealizovať vodorovné bezpečnostné prvky, napríklad priechody a zákazy státia, najmä na miestach, ktoré sú rizikové.

Zobraziť celý článok tu >

Parkovanie - situácia v CMZ

Problematiku regulácie parkovania mesto Martin začalo systémovo riešiť už v roku 2005. Ako lokalita, kde mal celý proces začať, bola zvolená CMZ (centrálna mestská zóna).
Štúrovo námestie, nazývané „Štúrova štvrť“, je lokalitne neoddeliteľnou súčasťou CMZ. S pribúdajúcim počtom áut v celom meste sa prirodzene aj v tejto lokalite zvýšil počet parkujúcich vozidiel. Nie je výnimkou, že jedna rodina disponuje dvoma autami, a dokonca niektoré aj viacerými. V tejto oblasti sídlia obchodné prevádzky vyžadujúce zásobovanie. V susedstve sa totiž nachádza II. etapa pešej zónyod roku 2003, kedy bola dokončená výstavba.Taktiež je potrebné zabezpečiť prístup vozidiel vyvažujúcích odpad, zásahových vozidiel záchranných zložiek. A nemenej dôležité je, že táto oblasť je v značnej miere využívaná chodcami. Okrem týchto skutočností je potrebné brať do úvahy pri riešení organizácie dopravy, že ide predovšetkým o obytnú zónu. Parkovanie je tu upravené zvislým dopravným značením formou parkovania v obytnej zóne. Táto organizácia dopravy nie je rešpektovaná aj napriek možnosti parkovania pred vjazdom do podchodu, motoristi volia prejazd popod bytový blok a parkujú v rozpore s platnými predpismi a normami.

Spomenutý podchod popod bytový dom Štúrovo námestie 112/ 17 – 19 je v osobnom vlastníctve SVB (spoločenstva vlastníkov bytov), ktorého spoluvlastníkom je aj mesto Martin. Obyvatelia namietajú proti nadmernému používaniu podchodu veľkým množstvom vozidiel, čo už v minulosti viedlo k poškodeniu teplovodu, ktorého oprava bola vyčíslené na sumu 5000 € a bola uhradená z fondu opráv SVB. Treba však dodať, že pozemok pod asfaltovou cestou je vo vlastníctve SVB a teleso cesty (asfalt) je vlastníctvom mesta Martin.

Riešením vzniknutej situácie je regulovanie vjazdu a výjazdu, a to montážou zábrany umožňujúcej prejazd výhradne obyvateľom zaregistrovaným na portáli datamesta.martin.sk, ktorí si zakúpili rezidentskú parkovaciu kartu pre túto lokalitu, prípadne majú v prenájme vyhradené parkovacie miesto v tejto oblasti.

Organizovanie statickej dopravy

Organizovanie statickej dopravy

Spoločnosť Turiec a.s. rieši organizovanie statickej dopravy a reaguje na podnety od občanov, pričom prihliada na súlad s najnovšími právnymi normami a požiadavkami občanov.

Takto bola vyriešené aj podanie v prípade pána Luhneho, ktorý žiadal o vyhradené miesto pre ŤZP v mieste jeho bydliska na Hurbanovej ulici. V zmysle platného VZN nie je možné prideľovať ŤZP miesta viazané individuálne na EČV, tejto žiadosti nebolo možné takto vyhovieť.

Situácia bola vyriešené pridelením vyhradeného parkovacieho miesta, pričom pán Luhne ako držiteľ preukazu ŤZP a EPP má nárok na 50% zľavu z ceny. VPM bolo pánovi Luhnemu v mieste jeho bydliska pridelené napriek faktu, že bol dosiahnutý stav prenájmu 50% z celkového počtu parkovacích miest.

Organizovanie statickej dopravy

Listy pre užívateľov VPM

Oddnes do 10. januára 2022 budeme kontaktovať užívateľov vyhradených parkovacích miest prostredníctvom doručovateľov s informáciou o užívaní a platbe za VPM.

Doručovanie bude prebiehať 7 dní v týždni, denne do 19tej hodiny.
Užívatelia, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom portálu datamesta.martin.sk , túto informáciu v tlačenej forme nedostanú.

Listy budú k nahliadnutiu v sekcii Dokumenty.

Ľudia nechcú obetovať zeleň

Update o situácii v parkovaní. Monitoring vozidiel bude pokračovať do jari budúceho roka.

Článok z MY TURIEC Ľudia nechcú obetovať zeleň tu v PDF >

Vyhlásená súťaž na projekty parkovacích domov v Martine

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila dňa 15.11.2021 súťaž projektov parkovacích domov určených pre mestské časti Záturčie a Košúty II. Cieľom projektov je naplnenie vízie územného plánu mesta, ktorý počíta s riešením parkovania motorových vozidiel v mestských častiach s hustou zástavbou.

Pasportizácia parkovacích miest v Martine

Parkovanie v Martine je téma, ktorá vzbudila vášne. Súčasný stav parkovacích miest je kritický, a po pasportizácií parkovacích miest a vyznačení parkovísk podľa platnej normy sa situácia ešte podstatne zhorší. Jedno parkovacie miesto bude široké 2,5 metra, pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bude jeho šírka 3 metre. Vyriešiť by to malo správne nastavenie parkovacej politiky.

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila 15.11.2021 súťaž (overenú SKA)

Spoločnosť Turiec a.s. po dohode s vedením mesta vyhlásila 15.11.2021 súťaž (overenú SKA), projektov parkovacích domov pre mestské časti Záturčie a Košúty II, pričom návrhy by mali vychádzať zo spoločného stavebno - konštrukčného princípu. Cieľom projektov je naplnenie vízie územného plánu mesta, ktorý počíta s riešením parkovania motorových vozidiel v mestských častiach s hustou zástavbou pri čo najväčšom možnom zachovaní zelených plôch. Na základe monitoringu vozidiel v dotknutých mestských častiach bola identifikovaná potreba 400 dodatočných parkovacích miest v Záturčí a 300 nových miest v časti Košúty II. Návrhy bude posudzovať päť členná porota, ktorá ocení tri najlepšie projekty. Termín odovzdania projektov je 27.01.2022 s vyhodnotením súťaže naplánovaným na polovicu februára 2022, pričom výsledky budú zverejnené do 21 dní. Všetky podrobnosti o súťaži sú uvedené tu: https://www.parkovanie-martin.sk/verejne-obstaravanie.php