Parkovanie Martin

Informácie k parkovaniu v meste Martin

Mesto Martin už v nasledujúcich mesiacoch čakajú zmeny v parkovacom systéme. Pozrite si súhrn najčastejších otázok spojených s touto problematikou. V prípade, že máte iné otázky, kontaktujte mesto Martin na parkovanie@martin.sk. Vaše otázky budú zodpovedané a zverejnené na webovej stránke mesta Martin.

Na základe viacerých otázok upozorňujeme, že v súlade s prijatým uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Martin z 15. decembra 2020 schváleným väčšinou mestských poslancov (štyria poslanci boli proti) nová forma parkovania v meste akceptuje všetky doterajšie výnimky pre zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov mesta a všetkých doterajších platiacich prenajímateľov parkovacích miest. V platnosti zostáva aj príležitostné parkovanie formou preplatenej karty, ktorá sa od mája bude volať abonentská. Parkovanie bude spoplatnené podľa taríf, ktoré sú uvedené v schválenom všeobecne záväznom nariadení mesta Martin.

Výhody regulovaného parkovania >

1. Základné typy parkovania v meste Martin

Na území mesta sú zavedené tri typy parkovania – parkovanie prostredníctvom vyhradeného parkovacieho miesta a v centrálnej mestskej zóne sú rezidentské parkovanie a predplatná parkovacia karta.Postupne plánujeme v zmysle schváleného VZN zaviesť toto parkovanie postupne aj v ostatných mestských častiach v zmysle schválenej územno plánovacej dokumentácie, to znamená Projekt organizácie dopravy vypracovaný dopravným inžinierom, odsúhlasený DI PZ MT a správnym cestným orgánom mesta Martin a príslušnými výbormi VMČ. Vyhradené parkovacie miesto garantuje majiteľovi možnosť parkovať na vyhradenom parkovacom mieste. Rezidentské parkovanie oprávňuje jeho držiteľa parkovať na parkovisku v mieste jeho trvalého, alebo prechodného pobytu, tam, kde sú takéto parkovacie miesta zriadené v zmysle vyhlášky č.30/2020 Z.z. Predplatná parkovacia karta, ktorú od roku 2006 vydáva spoločnosť Turiec, a. s., je aj naďalej určená pre občanov a podnikateľov na jednu parkovaciu zónu alebo pre celú centrálnu zónu.

2. Regulované parkovanie - aktuálna situácia k 29.4.2021

Mestská rada mesta Martin sa na svojom zasadnutí 22.4.2021 odporučila, aby zastupiteľstvo mesta Martin opätovne prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenia č. 103 na osobitnom rokovaní z dôvodu zapracovania všetkých odborných a občianských pripomienok. Aj naďalej však bude prebiehať registrácia žiadostí o rôzne formy parkovania aj po 1. máji 2021.

3. Všetky parkovacie karty a nálepky z roku 2020 platia do 18.6.2021


4. Kedy požiadať o parkovaciu kartu?

Predtým ako požiadate o parkovaciu kartu sa musíte najprv elektronicky zaregistrovať na stránke datamesta.martin.sk. V priebehu niekoľkých dní vám Mesto Martin emailom potvrdí úspešnosť registrácie (po vašom stotožnení v systéme mesta Martin). Žiadateľ si následne môže požiadať o parkovaciu kartu, zatiaľ naďalej iba do Centrálnej mestskej zóny (CMZ) mesta Martin. Pokiaľ rezidentské parkovanie vo všetkých mestských častiach nebude označené dopravným značením v zmysle vyhlášky a v zmysle schválenej územno plánovacej dokumentácie, nebude možné si zakúpiť ani požiadať parkovaciu kartu do danej lokality.

5. Novela zákona o cestnej premávke - sankcionovanie za porušenie zákazu zastavenia a státia

Mestá a obce získajú od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mala doteraz len Polícia Slovenskej republiky. Prináša to novela zákona o cestnej premávke, ktorá rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Poslanecký návrh novely zákona schválila NRSR v marci. Spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.

Cenník parkovania > Registrácia na parkovanie >