Parkovanie Martin

O Z N A M


Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 10.04.2024 došlo k zmene názvu spoločnosti.
Nový názov spoločnosti je Martinská parkovacia spoločnosť, a.s. Všetky ostatné údaje spoločnosti zostávajú nezmenené.


Upozornenie pre vodičov

V záujme predchádzania vzniku nepríjemných situácií v rámci statickej dopravy upriamujeme pozornosť vodičov najmä na nasledovné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:

§ 3 ods. 2 písm. b): Účastník cestnej premávky je povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

§ 23 ods. 1: Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

§ 23 ods. 2: Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

§ 25 ods. 1: Vodič nesmie zastaviť a stáť:

 • a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
 • b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
 • c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
 • d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
 • e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
 • f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
 • g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
 • h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
 • i) na vnútornom jazdnom pruhu,
 • j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
 • k) na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
 • l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
 • m) na moste,
 • n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
 • o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
 • p) na električkovom koľajovom páse,
 • q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 (zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke),
 • r) na kruhovom objazde,
 • s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
 • t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,
 • u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Osobitne si dovoľujeme upozorniť vodičov, že v zmysle § 25 ods. 1 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je zakázané státie na chodníku , a to aj pri zachovaní súvislej voľnej šírky chodníka najmenej 1,5 metra. V praxi to znamená, že na chodníku je možné zaparkovať vozidlá len na mieste určenom príslušnou dopravnou značkou. Upozorňujeme preto najmä majiteľov rodinných domov, aby svoje motorové vozidlá parkovali pokiaľ možno vo svojich dvoroch alebo garážach a nenechávali vozidlá odstavené na chodníkoch.